Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

 

Oddział prowadzi kompleksowy program terapeutyczny przeznaczony dla dorosłych pacjentów z całego kraju z różnymi postaciami zaburzeń nerwicowych. Podstawą do przyjęcia na Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych jest skierowanie od lekarza psychiatry lub z Poradni Zdrowia Psychicznego (tzw. duże skierowanie). Na Oddział przyjmowani są zarówno pracownicy i emeryci służb mundurowych, jak również osoby cywilne. Czas trwania leczenia to standardowo 6 lub 7 tygodni z możliwością przedłużenia pobytu do 12 tygodni (w przypadku zdiagnozowania zaburzeń osobowości pobyt może zostać przedłużony do 24 tygodni).

Główną formą oddziaływania leczniczego jest psychoterapia. Stanowi ona zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Cechą wspólną wszystkich tych technik jest wykorzystanie kontaktu międzyludzkiego, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego. Podstawą skutecznej psychoterapii jest obustronne zaangażowanie (tj. pacjenta i terapeuty) oraz współpraca w kierunku osiągnięcia wspólnie ustalonego celu.

W Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych większość z oferowanych interwencji terapeutycznych to zajęcia grupowe, do których należą:

 • Terapia grupowa – daje możliwość przyjrzenia się swoim relacjom z innymi ludźmi, uczenia się prawidłowej komunikacji oraz budowania umiejętności funkcjonowania w grupie.

 • Psychoedukacja – pozwala na zapoznanie się z mechanizmami powstawania problemów i uczy samodzielnie je rozwiązywać.

 • Uważność (ang. mindfullness) – pomaga w lepszym radzeniu sobie w trudnych, stresujących sytuacjach i redukcji objawów nerwicowych (w tym objawów zaburzenia po stresie traumatycznym)

 • Trening relaksacji – zapoznaje z różnymi formami relaksacji i walki ze stresem, które można wykorzystać po opuszczeniu oddziału w radzeniu sobie z napięciem i innymi trudnościami psychologicznymi.

 • Psychorysunek – zajęcia wykorzystujące rysunek w celu lepszego zrozumienia siebie, przyczyn własnych problemów i wypracowaniu nowych, konstruktywnych sposobów zachowania.

 • Zajęcia dodatkowe – dotyczą metod radzenia sobie ze różnymi objawami nerwicowymi (np. bezsennością), nauki asertywności, negocjacji i umiejętności dobrej komunikacji oraz adekwatnego przeżywania złości.

W Oddziale istnieje również możliwość skorzystania z psychoterapii indywidualnej w wymiarze ustalonym z terapeutą w zależności od potrzeb pacjenta. Stanowi ona bardzo cenne uzupełnienie oddziaływań grupowych i pozwala na zajęcie się najtrudniejszymi obszarami problemowymi pacjenta. Skuteczność metod stosowanych w Oddziale jest potwierdzona przez wiele badań naukowych, prowadzonych na całym świecie. Nasi psychoterapeuci są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, którzy nieustannie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności podczas szkoleń oraz superwizji w kraju i zagranicą. W swojej pracy wykorzystują następujące podejścia terapeutyczne:

 • poznawczo-behawioralne: terapia skoncentrowana na zmianie myślenia i zachowania;

 • Gestalt: praca nad budowaniem relacji i nowymi sposobami przeżywania emocji;

 • Ericksonowskie: odkrywanie mocnych stron pacjenta, kierowanie jego uwagi ku przyszłości;

 • zorientowane na proces: odkrywanie własnej osobowości i twórcze jej wykorzystywanie,

 • humanistyczne: budowanie samoakceptacji i wzmacnianie poczucia własnej wartości, odnajdowanie szczęścia i samorealizacji,

 • NLP: praca nad poprawą komunikacji i wzmacnianiem mocnych stron pacjenta

Wszystkie powyższe metody prowadzą do redukcji cierpienia psychicznego, zmniejszenia nasilenia objawów i poprawy jakości życia, a także funkcjonowania w pracy oraz w rodzinie.

Zespół psychoterapeutów specjalizuje się w problematyce zaburzeń będących następstwem przewlekłego stresu, szczególnie charakterystycznego dla pracy w służbach mundurowych (neurastenia, zaburzenie po stresie traumatycznym [PTSD], wypalenie zawodowe, mobbing). Zajmujemy się również leczeniem różnych zaburzeń lękowych:

 • lęk społeczny – obawy związane z kontaktem z innymi ludźmi,

 • lęk uogólniony – ciągłe zamartwianie się przyszłością,

 • lęk napadowy (lęk paniczny) – gwałtowne, niespodziewane napady lęku bez wyraźnej przyczyny,

 • lęk o zdrowie (hipochondria) – uporczywy niepokój i zamartwianie się o własne zdrowie

 • zaburzenia adaptacyjne (lękowe, depresyjne, lękowo-depresyjne) – zaburzenia nastroju związane z trudną sytuacją życiową,

 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw).

Nasi pacjenci cenią sobie panującą w Oddziale atmosferę zaufania i wzajemnego wsparcia. Wielu z nich przyjeżdża do nas wielokrotnie, stopniowo doskonaląc swoje kompetencje psychospołeczne. Dzięki zajęciom prowadzonym w małych grupach, pacjenci nabywają umiejętności interpersonalnych, rozwijają swoją inteligencję emocjonalną, uczą się rozwiązywać własne problemy na podstawie doświadczeń innych osób. Efektywność terapii jest regularnie badana kwestionariuszem GHQ, a wyniki potwierdzają wysoką skuteczność prowadzonych oddziaływań.

Kryteria kwalifikujące do przyjęcia na Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych:

 • Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F 40-F 48)


Kryteria wykluczające przyjęcia na Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych:

 • Zaburzenia nastroju (F30-F39)

 • Zaburzenia psychotyczne (F20-F29)

 • Ciężkie zaburzenia osobowości (np. osobowość antyspołeczna)

 • Zaburzenia na podłożu organicznym

 • Czynne uzależnienia od substancji

 • Ciężka, nieustabilizowana choroba somatyczna

 • Brak motywacji do podjęcia intensywnej psychoterapii

Narodowy Fundusz Zdrowia Biuletyn Informacji Publicznej TUV